Badania gruntów i mieszanek gruntocementowych

Badania gruntów i mieszanek gruntocementowych przeprowadza się- w sposób opisany przy wstępnych badaniach laboratoryjnych oraz kontroluje się: a) jakość wody na próbkach pobranych z ujęć wody przewidzianej do stabilizacji, b) jakość cementu przeznaczonego do stabilizacji. Kontrola wody i cementu może być pominięta, jeżeli mieszanki gruntocementowe wykonane ze składników pobranych na budowie nie wykazują zaniżonych (w stosunku do wymaganych) wyników wytrzymałości próbek na ściskanie. W przypadkach nieregularnego przebiegu wiązania cementu oraz, przy stabilizowaniu gruntów małohumusowych i spoistych przeprowadza się próbę na ściskanie po 28 dniach na co najmniej trzech próbkach przy określonej dawce cementu. Przechowywanie próbek do badań po 28 dniach polega na zabezpieczeniu próbek przed wysychaniem przez 7 dni, a następnie na zanurzeniu ich na 1 cm w wodzie również przez 7 dni w celu ustalenia wysokości kapilarnego podciągania i przez dalsze 14 dni na utrzymywaniu próbek całkowicie zanurzonych w wodzie o temperaturze pokojowej. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach próbek dla mieszanki przeznaczonej na górną i dolną warstwę podbudowy została podana poprzednio. W przypadku gruntów średnio i bardzo spoistych oraz gruntów o zawartości części organicznych powyżej 2°1,0 lub gruntów kwaśnych o pH < 5 lub przy dodatkach popiołów lotnych w ilości większej niż cementu wykonywać należy kontrolę odporności próbek gruntów stabilizowanych cementem na zmienne działanie zamrażania i odmrażania. Wymiary i formowanie próbek winny odpowiadać warunkom podanym wyżej. Przechowywanie oraz przeprowadzanie cyklów zamrażania i odmrażania polega na zabezpieczeniu próbek przed wysychaniem przez. 13 dni, a następnie całkowitym zanurzeniu próbek w wodzie o tempera- turze pokojowej (18-22°C) na 1 dobę, po czym poddaniu ich 14 cyklom zamrażania- odmrażania. Jeden cykl zamrażania – odmrażania polega na 8-godzinnym zamrażaniu próbek (wyjętych z wody) w temperaturze -23°C i 16-godzinnym odmrażaniu próbek całkowicie zanurzonych: w wodzie o temperaturze- pokojowej. Stosunek wytrzymałości stwardniałej mieszanki poddanej 14 cyklom zamrażania-odmrażania do wytrzymałości na ściskanie próbek nawilgoconych po 28 dniach dla dobrej mieszanki gruntocementowej powinna wynosić: 1 d. Maszyny i sprzęt do stabilizacji gruntów cementem Uwagi ogólne Rozwój stabilizacji gruntów w różnych krajach łączy się również: z udoskonalaniem sprzętu i maszyn do jej wykonywania. W Stanach Zjednoczonych np., gdzie już w 1933 roku rozpoczęto budowę dróg stabilizowanych, większość robót w początkowym okresie do 140 roku wykonano sprzętem rolniczym. W Niemczech, pierwszym kraju w Europie, w którym rozpoczęto, stabilizację, zastosowanie i udoskonalenie konstrukcji maszyn do tego celu datuje się, dopiero od roku 1938, kiedy to na zlecenie Ministerstwa Lotnictwa przystąpiono do produkcji maszyn specjalnych o dużej wydajności, dostosowanych do szybkiego wykonywania lotnisk wojskowych. Zarówno w USA jak i innych krajach dalsze ulepszanie maszyn do stabilizacji w okresie ostatnich dwudziestu kilku lat pod względem konstrukcji dostosowane było do wykonawstwa szybkiego, przy minimum obsługi i maksimum mechanizacji., Mimo, iż stałe ulepszanie konstrukcji maszyn zapewniało szybsze i lepsze mieszanie składników, bądź też skracało cykl produkcyjny, maszyny te nie gwarantują, przez sam fakt ich zastosowania, uzyskania niezawodnych wyników stabilizacji. Ostateczny bowiem wynik stabilizacji, niezależnie od rodzaju użytego sprzętu, wymaga zachowania warunków, związanych z należytym opracowaniem laboratoryjnym mieszanki gruntocementowej, starannym wykonaniem, i stałą kontrolą prowadzonych robót. [hasła pokrewne: drzwi wewnętrzne pol skone, gaszenie wapna, olx praca tomaszów maz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone gaszenie wapna olx praca tomaszów maz