Stabilizacja górnej warstwy

Dla wykonania warstwy górnej należy rozścielić na dolnej warstwie I podbudowy grunt odłożony z koryta na pobocze, względnie w przypadkach uzasadnionych względami tdchnicznymi i ekonomicznymi – grunt dowieziony spoza drogi. Grubość rozściełanej warstwy gruntu powinna po stabilizacji i zagęszczeniu mieszanki gruntocementowej odpowiadać grubości przewidzianej projektem z tolerancją ± 2 cm. Dla lepszego związania obu warstw pożądane jest rozściełać na dolnej warstwie cienką warstwę cementu. Dalsze czynności związane z wykonaniem stabilizacji górnej warstwy nie odbiegają od podanych po- przednio. Stabilizacja przy wykonaniu poszerzenia Stabilizacja gruntów cementem znalazła dość szerokie zastosowanie przy modernizacji istniejących nawierzchni i wykonywaniu poszerzeń. Czynności cyklu produkcyjnego przy wykonywaniu stabilizacji obejmują, po określeniu grubości podbudowy na poszerzeniu: a) wykonanie koryta, b) przygotowanie mieszanki, c) rozścielenie mieszanki, d) profilowanie, e) zagęszczenie, f) pielęgnację poszerzenia podbudowy. Grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego na poszerzeniu powinna być taka, żeby jej nośność odpowiadała w przybliżeniu nośności istniejącej podbudowy. W tym celu należy sprawdzić nośność podłoża na poszerzeniu i na tej podstawie należy zaprojektować grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Należy przy tym wykorzystywać dobrze zajeżdżone pobocza jako umocnione podłoże. Na poszerzeniach w gruntach wysadzinowych koryto powinno być wykonane tak, aby dno koryta było na poziomie dna koryta istniejącej nawierzchni, z zachowaniem odpowiedniego pochylenia w stronę rowu. Warstwa odsączająca powinna być tej samej grubości, co pod istniejącą nawierzchnią, jeżeli ta ostatnia nie wymaga przebudowy. W przypadku podłoża z gruntów niewysadzinowych stabilizacja powinna być wykonana na minimalną grubość, potrzebną ze względu na nośność i wyrównanie profilu nawierzchni w przekroju poprzecznym. Należy unikać niepotrzebnego naruszania podłoża pobocza na większą głębokość niż potrzeba dla stabilizacji. Mieszanie cementu z gruntem wykonuje się za pomocą betoniarek albo mieszarek gruntowych. Mieszanie za pomocą betoniarek. Przy poszerzeniu istniejącej podbudowy mieszanie gruntu z cementem można wykonywać za pomocą betoniarek. W przypadku konieczności odwożenia materiału do stabilizacji, ze względu na o potrzebę wymiany gruntów lub ze względu podwyższenia profilu poszerzenia, zaleca się ustawianie betoniarki w piaskowni lub żwirowni, skąd pobiera się materiał. W przypadku wykorzystywania do stabilizacji gruntu z koryta poszerzenia zaleca się wykonywanie mieszania w betoniarce przewoźnej, przesuwanej wzdłuż poszerzenia. Ustawienie betoniarki zależy też czasem od miejsca poboru wody. Grunt z poszerzenia powinien być uprzednio wydobyty z koryta poszerzenia i spryzmowany wzdłuż drogi. Mieszanie gruntu z cementem i wodą w betoniarce powinno trwać co najmniej 2 minuty od momentu dodania ostatniego składnika mieszanki. Mieszankę rozkłada się ręcznie w korycie poszerzenia. Zagęszczać należy płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi. [przypisy: olx hajnówka, motyl rysunek, rozmiary rur ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: motyl rysunek olx hajnówka rozmiary rur