Metoda wykonania i stabilizacji w mieszarkach ruchomych

Metoda wykonania i stabilizacji w mieszarkach ruchomych znalazła głównie zastosowanie w USA, gdzie wielki zakres robót skłaniał wytwórców do konstruowania maszyn o wielkiej wydajności. Przykładem takiego ruchomego urządzenia jest maszyna do stabilizacji WOOD, która za jednym przejazdem za pomocą elewatora ślimakowego umieszczonego z przodu maszyny pobiera grunt poddawany stabilizacji, dozuje i miesza ze ściśle odmierzoną ilością cementu i wody w komorze mieszadłowej, a następnie za pomocą wału ślimakowego umieszczonego w tyle maszyny rozścieła i profiluje mieszankę, dla jej ostatecznego zagęszczenia walcami. Wydajność takiej maszyny dochodzi do 25.0.0.0 m2 w ciągu dnia roboczego. Tego rodzaju maszyny o ogromnej wydajności, poza zaletami dokładnego i kontrolowanego mieszania i dozowania, mają także i wady, polegające na tym, iż sprawność ich zależna jest od stanu maszyny – najmniejsza usterka może spowodować przerwę w pracy. Wymienione względy, w połączeniu z opłacalnością stosowania tych kosztownych maszyn tylko na dużych robotach, stanęły na przeszkodzie rozpowszechniania ich na większą skalę w Europie. Stabilizacja metodą centralnego mieszania ze względu na znaczny koszt wykonania i małą wydajność wynoszącą od 400-1600 m2 (według danych angielskich) ma na ogół mały zakres zastosowania, jako bardzo nieekonomiczna. Wykonanie stabilizacji tą metodą jest uzasadnione w przypadkach, gdy ze względu na warunki lokalne do stabilizacji nie jest wykorzystywany grunt miejscowy, lecz kruszywo z kopalń znajdujących się poza obrębem budowanej drogi, np. gdy grunt miejscowy wymaga całkowitej wymiany. Mogą tu mieć zastosowanie zwykłe betoniarki budowlane. Poniżej podany zostanie opis sprzętu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu stabilizacji różnymi metodami. Maszyny rolnicze Zasady ogólne wyboru zestawu maszyn i sprzętu rolniczego Zestaw maszyn rolniczych do wykonania stabilizacji składa się z pługów, kultywatorów i bron talerzowych do rozdrabniania i spulchniania gruntu oraz do mieszania go z cementem i wodą. Zestaw ten ma głównie zastosowanie do wykonywania stabilizacji gruntów sypkich i średnio spoistych, jeśli wymagana grubość warstwy stabilizowanej nie przekracza 15 cm, a roboty mają nieduży zakres, tzn. mogą być wykonane łącznie z ułożeniem warstwy Ścieralnej (pokrowca bitumicznego) w ciągu jednego sezonu robót. Do transportu wody i zwilżania mieszanki używa się cystern samobieżnych lub przyczepnych do ciągnika, względnie gdy ich brak – zbiorników zainstalowanych na samochodach lub przyczepach z urządzeniem do grawitacyjnego wypływu wody. Profilowanie mieszanki gruntocementcwej odbywa się przy użyciu ciężkiego szablonu przyczepnego do ciągnika. Mieszankę zagęszcza się walcem ogumionym wielokołowym, zaś w razie braku walca – można zagęszczać mieszanką ciągnikami gąsienicowymi lub samochodami ciężarowymi odpowiednio obciążonymi. Ostatecznego wyrównania i wygładzenia dokonuję się przy użyciu walca gładkiego o ciężarze 3-4 ton przyczepnego do ciągnika. Do pracy wymienionych maszyn rolniczych, przewoźnych zbiorników na wodę i walców przyczepnych można użyć jako siły pociągowej ciągnika na pneumatykach (np. Ursus) lub na gąsienicach. Zależnie od ilości sprzętu, środków transportu, długości frontu robót, odległości dostawy wody, zestawem maszyn rolniczych osiągnąć można. wydajność do 2000 m2 w ciągu wydłużonego dnia pracy. Pługi rolnicze. Dla wstępnego spulchniania gruntu, zależnie od jego spoistości, stosuje się zwykły pług rolniczy jedno- lub dwulemieszowy. Głębokość spulchniania może być regulowana i dochodzi do 20 cm. Przy zastosowaniu pługów przyczepnych do ciągników można osiągnąć większy stopień spulchnienia niż przez pługi konne. [więcej w: drzwi wewnętrzne pol skone, gaszenie wapna, olx praca tomaszów maz]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone gaszenie wapna olx praca tomaszów maz