Ogólne zasady organizacji robót

Wykonanie robót związanych ze stabilizacją gruntów cementem składa się z czynności prowadzonych przy użyciu zespołów maszyn i sprzętu. Poszczególne czynności wykonywanych robót są ściśle ze sobą związane, a więc każda przerwa w jednym z ogniw tej pracy wywołuje za- hamowanie następujących po sobie prac dalszych i odbija się niekorzystnie na całości robót. Dlatego organizacja tego rodzaju robót wymaga szczególnie starannego opracowania. Powinna ona być, w miarę możności, oparta na zasadach pracy ciągłej i równomiernej. Wobec prawie całkowitej mechanizacji robót, dostarczony sprzęt powinien być uprzednio dobrze sprawdzony co do sprawności działania, aby potem uszkodzenie jednej maszyny nie powodowało przerw. w pracy innych maszyn. Przy ustalaniu długości dziennych działek roboczych należy mieć na uwadze, że mieszanka gruntocementowa od chwili zwilżenia jej wodą powinna być zagęszczona w czasie 2,5-3,5 godzin, zależnie od tempera- tury otoczenia. Z tego powodu podstawowymi czynnikami, które należy uwzględnić przy wyznaczaniu długości dziennych działek roboczych, odległość dostawy wody i możność jej szybkiej dostawy, ustalenie liczby potrzebnych cystern, tak aby sprofilowanie i zagęszczanie mieszanki nastąpiło przed rozpoczęciem okresu wiązania cementu, Na dzienne zapotrzebowanie wody ma również wpływ wilgotność gruntu i warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót. Na robotach drogowych o mniejszym zakresie najbardziej opłacalne jest stosowanie sprzętu doczepnego do ciągników. Dotyczy to zarówno mieszarek w przypadku ich stosowania jak i zbiorników na wodę i walców przyczepnych. Związane to jest z należytym wykorzystaniem ciągników w przypadku gdy wymieniony sprzęt nie pracuje, szczególnie w okresie po zakończeniu robót. Analiza obserwacji chronometrażowych wykazała, iż straty czasu na zawracanie maszyn przyczepnych są ściśle zależne od długości dziennych działek roboczych oraz od starannego przygotowania miejsc zawracania maszyn. Dlatego należy dążyć do wykonania robót na odcinkach możliwie najdłuższych, aby maksymalnie skrócić straty czasu na zawracanie ma- szyn na końcach odcinków. Miejsca zawracania maszyn powinny być z góry wyznaczone i odpowiednio przygotowane, a wszelkie przeszkody hamujące usunięte. W zależności od przyjętej, zgodnie z powyższymi zasadami, długości dziennych działek roboczych, ustala się skład wszystkich zespołów roboczych oraz maszyn i sprzętu. W zespole maszyn pracujących przy wykonywaniu stabilizacji mieszarka jest maszyną prowadzącą (główną). Zależnie od jej przeciętnej wydajności dobiera się zespół pozostałych maszyn, jak cystern i środków przewozowych dla dostawy cementu, oraz liczbę potrzebnych robotników. Tego rodzaju organizacja, wobec dużej wydajności mieszarek, jest jednak możliwa tylko w przypadku przygotowanego frontu robót odpowiedniej długości, jak również od posiadania zaplecza robót należycie wyposażonego w sprzęt, środki transportowe, magazyny itd. W warunkach obecnie wykonywanych stabilizacji w kraju, długości dziennych działek roboczych wynoszą zaledwie 200-300 m dziennie. Spowodowane to jest zarówno wykonywaniem w tym samym sezonie robót ziemnych i obiektów drogowych oraz brakiem dostatecznego wyposażenia zarówno w środki transportowe jak i cysterny, walce ogumione, równiarki. [podobne: hydratacja cementu, randap działanie, wapno hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu randap działanie wapno hydrauliczne