Wstępne nawilgacanie lub osuszanie gruntu

Po przemieszaniu warstwa mieszanki przygotowana do stabilizacji powinna być wyrównana do wymaganego profilu poprzecznego i podłużnego. Dopuszcza się nawilgacanie gruntu wysuszonego dla zwiększenia wstępnej wilgotności przed rozściełaniem cementu. Jeśli wilgotność naturalna gruntu przed rozścieleniem cementu przekracza wilgotność optymalną, grunt powinien być przesuszony przez przemieszanie, a w przypadku gruntów spoistych – przy użyciu wapna palonego mielonego. Rozściełanie cementu W zależności od rozmiaru robót i użytego sprzętu, rozściełanie cementu przeprowadza się ręcznie lub przy użyciu rozściełaczy. Przy długości dziennych działek roboczych 200-400 m rozścielanie cementu odbywa się przeważnie ręcznie, ze względu jednak na dość znaczną pracochłonność, na robotach większych, szczególnie przy użyciu wysokowydajnych mieszarek czynność ta jest przeważnie zmechanizowana W przypadku stosowania dodatków ulepszających (wapno, popioły lotne, chlorek wapnia itp.) ilość ich na 1 m2 powierzchni oblicza się również na podstawie powyższego wzoru. W przypadku niepewnej pogody i możliwości deszczu należy wstrzymać rozkładanie cementu bądź ograniczyć się do wykonania stabilizacji na mniejszym odcinku tak, aby zagęszczanie mieszanki mogło nastąpić przy stanie wilgotności optymalnej ustalonej laboratoryjnie. Przy mieszaniu sprzętem rolniczym, aby uniknąć przerzucania mieszanki poza krawędzie prowadnic, należy cement rozsypywać nie na całej szerokości jezdni i przy krawędziach pozostawiać pas szerokości 20+30 cm nie przykryty cementem. Mieszanie gruntu z cementem przed dodaniem wody . Mieszanie to wykonuje się w zależności od posiadanego sprzętu, mieszarki lub przy mniejszych robotach – sprzętem rolniczym; broną talerzową i kultywatorem. W czasie mieszania należy sprawdzać głębokość warstwy i równomierność jej przemieszania, stanowi jeden z warunków nadania gruntowi stabilizowanemu należytej wytrzymałości i odporności na wpływy atmosferyczne. Należy zwracać uwagę na należyte przemieszanie gruntu z cementem przy krawędziach, jako miejscach, gdzie zwykle uzyskuje się najsłabsze przemieszanie, szczególnie przy mieszaniu sprzętem rolniczym. Miejsca takie powinny być w razie potrzeby przemieszane dodatkowo ręcznie. Równocześnie należy usuwać .mieszankę z miejsc poza krawędziami, jeśli w trakcie mieszania została gdzieniegdzie przerzucona na pobocze. [przypisy: hydratacja cementu, randap działanie, wapno hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu randap działanie wapno hydrauliczne