Cykl produkcyjny

Po wykonaniu robót przygotowawczych przystępuje się do cyklu produkcyjnego związanego z wykonaniem właściwej stabilizacji, który obejmuje następujące czynności; a) rozdrabnianie i spulchnianie gruntu rodzimego, ż ewentualnym doziarnieniem, b) wstępne nawilgacanie lub osuszanie gruntu, c) rozściełanie cementu, d) mieszanie gruntu z cementem przed dodaniem wody, e) zwilżanie i mieszanie mieszanki, f) profilowanie, g) zagęszczanie mieszanki, h) wykonanie styków działek roboczych, i) pielęgnacja podbudowy. W następnych podpunktach omówione zostaną zasady wykonywania mieszarkami bądź sprzętem rolniczym stabilizacji: jednowarstwowej na gruntach nieprzełomowych, jednowarstwowej na warstwie odsączającej oraz dwuwarstwowej na gruntach przełomowych. Omówione zostaną również ogólne zasady wykonywania stabilizacji gruntów cementem przy użyciu maszyn specjalnych o jednym przejeździe oraz metodą centralnego mieszania. Wykonanie stabilizacji jednowarstwowej Rozdrabnianie i spulchnianie gruntu rodzimego Pierwszą czynnością jest rozdrabnianie i spulchnianie gruntu rodzimego. W zależności od posiadanego sprzętu, rozdrabniania i spulchniania gruntu dokonuje się w zależności od spoistości gruntu wstępnie pługami bądź też w gruntach sypkich od razu sprzętem rolniczym (kultywator, brona talerzowa) lub mieszarkami przyczepnymi bądź samojezdnymi. Rozdrabnianie i spulchnianie gruntu należy przeprowadzić bardzo dokładnie, tak aby projektowana głębokość spulchniania była należycie utrzymana. W przypadku stabilizacji bez doziarnienia wykonuje się ją na głębokość równą grubości warstwy stabilizowanej, w przypadku doziarniania głębokość rozdrobnienia należy zredukować proporcjonalnie do procentowego udziału gruntu rodzimego w mieszance. W czasie rozdrabniania i spulchniania gruntu należy odrzucić wszystkie napotkane większe kamienie, korzenie, kawałki drewna itp. Mieszanie gruntu rodzimego z doziarniającym powinno trwać tak długo, aż uzyska się jednorodny wygląd mieszanki. [patrz też: hydratacja cementu, randap działanie, wapno hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu randap działanie wapno hydrauliczne