Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Stabilizacja górnej warstwy

Tuesday, July 12th, 2016

Dla wykonania warstwy górnej należy rozścielić na dolnej warstwie I podbudowy grunt odłożony z koryta na pobocze, względnie w przypadkach uzasadnionych względami tdchnicznymi i ekonomicznymi – grunt dowieziony spoza drogi. Grubość rozściełanej warstwy gruntu powinna po stabilizacji i zagęszczeniu mieszanki gruntocementowej odpowiadać grubości przewidzianej projektem z tolerancją ± 2 cm. Dla lepszego związania obu warstw pożądane jest rozściełać na dolnej warstwie cienką warstwę cementu. Dalsze czynności związane z wykonaniem stabilizacji górnej warstwy nie odbiegają od podanych po- przednio. Stabilizacja przy wykonaniu poszerzenia Stabilizacja gruntów cementem znalazła dość szerokie zastosowanie przy modernizacji istniejących nawierzchni i wykonywaniu poszerzeń. Czynności cyklu produkcyjnego przy wykonywaniu stabilizacji obejmują, po określeniu grubości podbudowy na poszerzeniu: a) wykonanie koryta, b) przygotowanie mieszanki, c) rozścielenie mieszanki, d) profilowanie, e) zagęszczenie, f) pielęgnację poszerzenia podbudowy. Grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego na poszerzeniu powinna być taka, żeby jej nośność odpowiadała w przybliżeniu nośności istniejącej podbudowy. W tym celu należy sprawdzić nośność podłoża na poszerzeniu i na tej podstawie należy zaprojektować grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Należy przy tym wykorzystywać dobrze zajeżdżone pobocza jako umocnione podłoże. Na poszerzeniach w gruntach wysadzinowych koryto powinno być wykonane tak, aby dno koryta było na poziomie dna koryta istniejącej nawierzchni, z zachowaniem odpowiedniego pochylenia w stronę rowu. Warstwa odsączająca powinna być tej samej grubości, co pod istniejącą nawierzchnią, jeżeli ta ostatnia nie wymaga przebudowy. W przypadku podłoża z gruntów niewysadzinowych stabilizacja powinna być wykonana na minimalną grubość, potrzebną ze względu na nośność i wyrównanie profilu nawierzchni w przekroju poprzecznym. Należy unikać niepotrzebnego naruszania podłoża pobocza na większą głębokość niż potrzeba dla stabilizacji. Mieszanie cementu z gruntem wykonuje się za pomocą betoniarek albo mieszarek gruntowych. Mieszanie za pomocą betoniarek. Przy poszerzeniu istniejącej podbudowy mieszanie gruntu z cementem można wykonywać za pomocą betoniarek. W przypadku konieczności odwożenia materiału do stabilizacji, ze względu na o potrzebę wymiany gruntów lub ze względu podwyższenia profilu poszerzenia, zaleca się ustawianie betoniarki w piaskowni lub żwirowni, skąd pobiera się materiał. W przypadku wykorzystywania do stabilizacji gruntu z koryta poszerzenia zaleca się wykonywanie mieszania w betoniarce przewoźnej, przesuwanej wzdłuż poszerzenia. Ustawienie betoniarki zależy też czasem od miejsca poboru wody. Grunt z poszerzenia powinien być uprzednio wydobyty z koryta poszerzenia i spryzmowany wzdłuż drogi. Mieszanie gruntu z cementem i wodą w betoniarce powinno trwać co najmniej 2 minuty od momentu dodania ostatniego składnika mieszanki. Mieszankę rozkłada się ręcznie w korycie poszerzenia. Zagęszczać należy płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi. [przypisy: basen ogrodowy, baseny ogrodowe, kocioł gazowy dwufunkcyjny ]

Proces zarabiania zapraw metoda Smirnowa

Tuesday, July 12th, 2016

Sporządzanie zapraw metodą Smirnowa na budowach jest dość kłopotliwe. Gotowej zaprawy nie można przez dłuższy czas przechowywać, gdyż szybko tężeje. Nie można również sporządzać jej jednorazowo w wielkiej misie, albowiem w tych warunkach trudno jest uzyskać szybkie odprowadzenie ciepła ,z zarobionej masy i łatwo spowodować normalne zlasowanie wapna , tracąc w ten sposób całkowicie cenne zalety zaprawy metodą Smirnowa. Proces zarabiania zapraw metodą Smirnowa musi być całkowicie zmechanizowany oraz musi być zapewniony odbiór gotowej zaprawy tuż po jej sporządzeniu. Przed zarobieniem zaprawy polowe laboratorium powinno w drodze próby praktycznie wyznaczyć współczynnik wodo-wapienny dla tej zaprawy. Drobność przemiału wapna palonego przeznaczonego do sporządzania zapraw metodą Smirnowa określa norma radziecka GOST -580351: na 100% przelotu przez,sito o prześwicie oczka 0,21 mm oraz co najmniej 85% przelotu przez sito o prześwicie oczka 0,085 mm. Wapno palone mielone stosowane jest nie tylko w przemyśle i budownictwie, lecz i w wielkich ilościach w rolnictwie do wapnowania gleb. Nawożenie wapnem neutralizuje kwasy humusowe gleby nadaje jej gruzełkowatą strukturę oraz służy roślinom w okresie wegetacji do budowy tkanek. [hasła pokrewne: basen ogrodowy, baseny ogrodowe, kocioł gazowy dwufunkcyjny ]