Posts Tagged ‘blachodachówki gontopodobne’

Liczba przejść maszyn

Wednesday, July 25th, 2018

Liczba przejść maszyn dla osiągnięcia maksymalnego zagęszczenia zależy od rodzaju gruntu, jego wilgotności. Zależności cię- żaru objętościowego szkieletu gruntowego od liczby przejść maszyn załamują się po 4-10 przejściach maszyn dość gwałtownie. To oznacza, że po kilku przejściach maszyn nie opłaca się już dalsze zagęszczanie. Trochę inaczej przedstawia się sprawa przy zagęszczaniu gruntów bardzo spoistych. Liczba przejść objętościowego szkieletu gruntowego od liczby przejść załamują się dość łagodnie i zwiększenie liczby przejść daje wyraźne efekty. …read more

Przechowywanie próbek gruntocementowych

Monday, July 23rd, 2018

Przechowywanie próbek gruntocementowych przeprowadza się następująco. Po uformowaniu próbki przez 7 dni przechowuje się je w temperaturze pokojowej i zabezpieczeniem przed wysychaniem (w wilgotnej komorze lub parafinowanym papierze bądź wilgotnym piasku), po czym przed ściskaniem próbki nasyca się wodą w komorze próżniowej (przy obniżonym ciśnieniu słupa rtęci do 150 mm) przez 2 godziny. W przypadku braku komory próżniowej, próbki przechowywane przez 3 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem, należy w czwartym dniu zanurzyć na 1 cm w wodzie (w celu określenia podciągania kapilarnego), a następnie całkowicie zanurzone w wodzie. przechowywać dalsze trzy dni. Badanie wytrzymałości gruntocementu Po wyjęciu z wody i osuszeniu ligniną próbki poddaje się zgniataniu. …read more

Mieszanka gruntocementowa

Friday, July 20th, 2018

Mieszankę gruntocementową należy przed zagęszczeniem sprofilować do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz przewidzianych przechyłek na łukach. Zależnie od posiadanego sprzętu profilowanie wykonywać można równiarką lub ciężkim szablonem ciągnionym po prowadnicach. Zagęszczanie mieszanki wykonuje się walcem ogumionym. Ciężar walca powinien być regulowany i wynosić 8-12 T, ciśnienie zaś w oponach od 2,8-3,15 kGcm2. Zagęszczanie mieszanki powinno być zakończone przed upływem 5 godzin, licząc od chwili mieszania gruntu z cementem. …read more

Roboty przygotowawcze

Friday, July 20th, 2018

Zasadniczy sprzęt, przy użyciu którego można wykonać dzienną działkę długości 200-300 m (1200-1500 m-), powinien się składać z następujących jednostek: – 3-4 ciągników, – mieszarki lub zestawu sprzętu rolniczego (kultywator, brona talerzowa, przyczepne do ciągników), – walca wielokołowego ogumionego, – walca przyczepnego gładkiego, – zbiorników na wodę o łącznej pojemności 5000-7500 l, – szablonu ciężkiego ciągnionego lub równiarki. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje czynności związane z przeprowadzeniem najpierw wstępnych prac przygotowawczych, a następnie właściwych robót stabilizacyjnych. Od należytego i sprawnego wykonania robót przygotowawczych zależą w dużej mierze efekty ekonomiczne i ostateczny wynik stabilizacji. Do robót przygotowawczych należy: a) usunięcie przeszkód, mogących utrudniać pracę maszyn, jak większe kamienie, korzenie oraz zanieczyszczenia z wierzchniej warstwy gruntu, mogące mieć szkodliwy wpływ na mieszankę gruntocementową (np. darnina, warstwy humusowe), b) sprofilowanie torowiska ziemnego do wymaganych projektem spadków poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na łukach, a następnie zagęszczenie podłoża do co najmniej 95% według Proctora normalnego, c) ułożenie prowadnic po obu krawędziach jezdni; jeżeli nie przewiduje się specjalnego ubezpieczenia krawędzi podbudowy gruntocementowej (np. …read more