Posts Tagged ‘komfort panele podłogowe’

Liczba przejść maszyn

Thursday, September 19th, 2019

Liczba przejść maszyn dla osiągnięcia maksymalnego zagęszczenia zależy od rodzaju gruntu, jego wilgotności. Zależności cię- żaru objętościowego szkieletu gruntowego od liczby przejść maszyn załamują się po 4-10 przejściach maszyn dość gwałtownie. To oznacza, że po kilku przejściach maszyn nie opłaca się już dalsze zagęszczanie. Trochę inaczej przedstawia się sprawa przy zagęszczaniu gruntów bardzo spoistych. Liczba przejść objętościowego szkieletu gruntowego od liczby przejść załamują się dość łagodnie i zwiększenie liczby przejść daje wyraźne efekty. …read more

Przechowywanie próbek gruntocementowych

Tuesday, September 17th, 2019

Przechowywanie próbek gruntocementowych przeprowadza się następująco. Po uformowaniu próbki przez 7 dni przechowuje się je w temperaturze pokojowej i zabezpieczeniem przed wysychaniem (w wilgotnej komorze lub parafinowanym papierze bądź wilgotnym piasku), po czym przed ściskaniem próbki nasyca się wodą w komorze próżniowej (przy obniżonym ciśnieniu słupa rtęci do 150 mm) przez 2 godziny. W przypadku braku komory próżniowej, próbki przechowywane przez 3 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem, należy w czwartym dniu zanurzyć na 1 cm w wodzie (w celu określenia podciągania kapilarnego), a następnie całkowicie zanurzone w wodzie. przechowywać dalsze trzy dni. Badanie wytrzymałości gruntocementu Po wyjęciu z wody i osuszeniu ligniną próbki poddaje się zgniataniu. …read more

Mieszanka gruntocementowa

Saturday, September 14th, 2019

Mieszankę gruntocementową należy przed zagęszczeniem sprofilować do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz przewidzianych przechyłek na łukach. Zależnie od posiadanego sprzętu profilowanie wykonywać można równiarką lub ciężkim szablonem ciągnionym po prowadnicach. Zagęszczanie mieszanki wykonuje się walcem ogumionym. Ciężar walca powinien być regulowany i wynosić 8-12 T, ciśnienie zaś w oponach od 2,8-3,15 kGcm2. Zagęszczanie mieszanki powinno być zakończone przed upływem 5 godzin, licząc od chwili mieszania gruntu z cementem. …read more

Roboty przygotowawcze

Saturday, September 14th, 2019

Zasadniczy sprzęt, przy użyciu którego można wykonać dzienną działkę długości 200-300 m (1200-1500 m-), powinien się składać z następujących jednostek: – 3-4 ciągników, – mieszarki lub zestawu sprzętu rolniczego (kultywator, brona talerzowa, przyczepne do ciągników), – walca wielokołowego ogumionego, – walca przyczepnego gładkiego, – zbiorników na wodę o łącznej pojemności 5000-7500 l, – szablonu ciężkiego ciągnionego lub równiarki. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje czynności związane z przeprowadzeniem najpierw wstępnych prac przygotowawczych, a następnie właściwych robót stabilizacyjnych. Od należytego i sprawnego wykonania robót przygotowawczych zależą w dużej mierze efekty ekonomiczne i ostateczny wynik stabilizacji. Do robót przygotowawczych należy: a) usunięcie przeszkód, mogących utrudniać pracę maszyn, jak większe kamienie, korzenie oraz zanieczyszczenia z wierzchniej warstwy gruntu, mogące mieć szkodliwy wpływ na mieszankę gruntocementową (np. darnina, warstwy humusowe), b) sprofilowanie torowiska ziemnego do wymaganych projektem spadków poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na łukach, a następnie zagęszczenie podłoża do co najmniej 95% według Proctora normalnego, c) ułożenie prowadnic po obu krawędziach jezdni; jeżeli nie przewiduje się specjalnego ubezpieczenia krawędzi podbudowy gruntocementowej (np. …read more

Obliczenie teoretyczne ilosci wody

Thursday, September 12th, 2019

Obliczenie teoretyczne ilości wody potrzebnej do całkowitego zgaszenia wapna na hydrat podajemy niżej: Założenia: 1. W czasie reakcji temperatura nie przekroczy 100°C 2. Nadmiar wody całkowicie odparuje w atmosferę: 3. Przy obliczeniu nie uwzględnia się strat ciepła przez wante i konwekcję: 4. Temperatura otoczenia i ciał reagujących 5. …read more

Schemat produkcji dwóch gatunków

Thursday, September 12th, 2019

Schemat produkcji dwóch gatunków Zmielone gotowe produkty magazynuje się w stalowych lub betonowych zbiornikach (silosach), skąd w miarę potrzeby dostarcza się transporterami do pakowni, ,gdzie ładowane są do 3-warstwowych ,papierowych worków wentylowych za pomocą automatycznych pakowaczek. Mniejsze zakłady workują zwykle swoje produkty ręcznie. Mielony hydrat suchogaszony jest uszlachetnionym produktem, gotowym do natychmiastowego użycia w przeciwieństwie do wapna niegaszonego, które przed użyciem musi być zawieszone i zadołowane. Hydrat jest to sypki, biały proszek, dający się łatwo zarabiać wodą na ciasto, a zmieszany z piaskiem w różnych stosunkach daje zaprawy powietrzne, piaskowo-wapienne, używane na tynki lub jako zaprawa do wiązania cegieł. Podczas mechanicznego gaszenia wapna przeprowadza się następujące procesy: 1) kruszenie brył wapna, 2) gaszenie, 3) silosowanie wapna gaszonego, 4) odsiew części nie zgaszonych, zmielenie ich i zmieszanie z hydratem, 5) pakowanie gotowego produktu. …read more

Mechaniczne gaszenie wapna

Wednesday, September 11th, 2019

Do zapraw murarze używają wapna odleżałego w dole co najmniej przez okres 2 tygodni (wapno używane do tynków dołuje się co najmniej 6 tygodni). W dole wapno dojrzewa, tzn. lasuje się całkowicie oraz ścieka zeń nadmiar wody. Jeśli jednak doda się za mało wody, to może w cieście pozostać pewna ilość nie dogaszonego wapna, które zarobione na zaprawę zgasi się dopiero w murze. Ponieważ przemiana tlenku na wodorotlenek wapniowy przebiega z około dwukrotnym zwiększeniem objętości wodorotlenku wapniowego, dogaszająca się grudka wapna spowoduje pęknięcie lub wysadzenie partii zaprawy W murze albo odprysk i odpadnięcie tynku. …read more

Proces wiazania i twardnienia wapna.

Wednesday, September 11th, 2019

Proces wiązania i twardnienia wapna. Ciasto wapienne zmieszane z piaskiem służy za powietrzną zaprawę wiążącą. Zaprawa taka wysycha i gęstnieje na powietrzu. Zachodzi w niej chemiczny proces wiązania CO2 z powietrza z wodorotlenkiem wapniowym oraz wolniejszy proces krystalizacji Ca(OH)2. Proces wiązania C02 przebiega szybko i w ciągu kilku dna zaprawa może stwardnieć na powierzchni. …read more

PRODUKCJA WAPNA HYDRAULICZNEGO .

Wednesday, September 11th, 2019

PRODUKCJA WAPNA HYDRAULICZNEGO
Skład chemiczny surowców. Wapno hydrauliczne jest gatunkiem wapna wykazującym zdolność wiązania się tylko na powietrzu, ale również pod wodą. Produkcja wapna hydraulicznego przypomina proces twórczy wapna suchogaszonego. Surowcami używanymi do produkcji wapna hydraulicznego są wapienne margliste zawierające 6 -:- 20% domieszek gliniastych oraz wapienie krzemionkowe. Domieszki te w ilości 10% nadają już wapnu wyraźne własności hydrauliczne. …read more

Wypalanie surowca

Wednesday, September 11th, 2019

Wypalanie surowca. Wypalanie surowca na wapno hydrauliczne może się odbywać w tych samych piecach, co wypalanie wapna palonego zwykłego. Najczęściej stosuje się piece szybowe z paleniskami półgazowymi lub z paleniskami do całkowitego spalania paliwa. Wypalenie surowca trzeba przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze, praktycznie znalezionej dla danego surowca. Waha się ona w granicach 900 + 1 100°C,. …read more