Posts Tagged ‘ogrodowe szklarnie’

Kontrola zagęszczenia

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadku wykonywania dużych robót ziemnych w gruntach jednorodnych, zaleca się przeprowadzenie polowych badań dotyczących sposobu zagęszczania tego gruntu, W tym celu na wyrównanej w miejscu budowy powierzchni gruntu naturalnego (po uprzednim zdjęciu górnej warstwy roślinnej) o kształcie prostokąta 18X13 m układa się grunt, który ma być używany do budowy nasypu. Grunt ten rozścieła się trzema pasami szerokości po 4,5 m warstwami różnej grubości np. 15, 25, 35 cm. Tak przygotowane warstwy gruntu o wilgotności naturalnej zagęszcza się 2, 4, 6, 8, 10 przejściami wybranych typów maszyn i po każdej serii przejść maszyny zagęszczającej określa się ciężar objętościowy szkieletu gruntowego. Na podstawie otrzymanych, wyników można najkorzystniej dla budowy wybrać potrzebny typ maszyny zagęszczającej i potrzebną liczbę przejść. Sposób zagęszczania Najbardziej efektywne ekonomicznie i technicznie jest zagęszczanie gruntów najpierw walcami lekkimi, a następnie ciężkimi, przy czym liczba przejść walców lekkich powinna wynosić 30+4000 ogólnej liczby przejść. Takie wstępne zagęszczanie lżejszymi maszynami ułatwia pracę cięższych maszyn oraz szybsze ich posuwanie się. Zagęszczenie gruntu powinno być równomierne na całej szerokości i długości wykonywanego nasypu, gdyż nie równomierne zagęszczenie powoduje odkształcenia nasypu i jest bardzo niekorzystne dla nawierzchni. Równomierność zagęszczania uzyskuje się przez: a) rozściełanie gruntu warstwami jednakowej grubości, odpowiadającej wybranemu typowi maszyny b) zagęszczanie rozściełanych warstw z jednakową intensywnością na całej powierzchni warstwy, c) prowadzenie zagęszczenia poszczególnych warstw od krawędzi ku środkowi nasypu z przykrywaniem śladu przejścia poprzedniego na szerokość około 15 cm. Jeśli transport gruntu wykonuje się za pomocą ciężkich pojazdów, należy dążyć do tego, żeby kursowały one po całej szerokości nasypu, gdyż mogą wtedy wykonywać jednocześnie dodatkowe zagęszczenie. Nie można jednak liczyć tylko na zagęszczenie samymi pojazdami transportowymi. Kontrolę zagęszczenia można wykonywać trzema sposobami: a) za pomocą ustalenia liczby przejść maszyn i obserwacji wykonywania robót, b) za pomocą badań laboratoryjnych, c) za pomocą badań polowych. Trzeba od razu stwierdzić, że kontrola zagęszczenia gruntu nie jest rzeczą łatwą; że wszystkie metody laboratoryjne i polowe mają braki, które utrudniają uzyskanie obiektywnych danych. Stąd też istotną rzeczą jest kontrola prowadzona w czasie robót. Jeśli na początku budowy ustala się potrzebną liczbę przejść maszyn do osiągnięcia potrzebnego stopnia zagęszczenia, najistotniejszą rzeczą będzie kontrolowanie, czy maszyny wykonują pracę zgodnie z przepisaną technologią (grubość warstw, liczba przejść, wilgotność naturalna). Roboty ziemne bardzo trudno jest poprawiać, dlatego prawidłowe wykonywanie robót jest rzeczą bardzo ważną. Niezależnie więc ,od kontroli laboratoryjnej, przestrzeganie ustalonej technologii robót jest rzeczą bodaj najważniejszą. [hasła pokrewne: pompy, ogrodowe szklarnie, altana ogrodowa ]

Metody laboratoryjnej kontroli zagęszczenia

Tuesday, July 12th, 2016

Metody laboratoryjnej kontroli zagęszczenia są bardzo różnorodne i można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: a) oznaczanie ciężaru objętościowego szkieletu gruntu zagęszczanego i porównywanie go z maksymalnym ciężarem objętościowym szkieletu gruntowego, osiąganym w laboratorium, b) oznaczanie nośności zagęszczonego gruntu, na przykład za pomocą obciążania płytami. Należy zaznaczyć, że metoda ciężaru objętościowego nie daje się za- stosować do gruntów gruboziarnistych, a metoda badania nośności może dawać duże błędy na skutek wpływu innych czynników, na nośność, jak wilgotność gruntu, szybkość obciążania. PODBUDOWY Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH. STABILIZACJA GRUNTÓW CEMENTEM. Pod pojęciem stabilizacji należy rozumieć zwiększenie w sposób trwały wytrzymałości gruntu naturalnego na oddziaływanie ruchu i wpływy atmosferyczne, niezależnie od pory roku, przez zastosowanie dodatków do gruntu oraz zagęszczenie mieszanki przy optymalnej wilgotności. Rozwój techniki stabilizacji gruntów spowodowany został w Polsce i różnych krajach przez potrzebę szybkiej f taniej budowy nowych dróg w oparciu o wykorzystanie gruntów podłoża drogowego i materiałów miejscowych. Współczesna technika dysponuje wieloma sposobami stabilizacji gruntów, z których w Polsce szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym znalazła stabilizacja cementem oraz stabilizacja mechaniczna, polegająca na odpowiednim doborze uziarnienia gruntuj i należytym jego zagęszczeniu. Stabilizacja gruntów lepiszczami, mimo uzyskania dobrych wyników, ustępuje na razie na dalszy plan wobec ograniczonej ilości lepiszcz bitumicznych na cele drogowe. Jednak uzyska ona duże znaczenie z chwilą uruchomienia pod koniec realizacji bieżącego planu letniego kombinatu petrochemicznego w Płocku,: gdy możliwości zużycia asfaltów na cele drogowe znacznie się zwiększą. W ostatnich trzech latach na skutek przeprowadzonych przez COBiRTD badań i prób w terenie zaistniały duże możliwości budowy dróg metodami stabilizacji gruntów wapnem i popiołami lotnymi. Obecny coraz większy rozwój stabilizacji gruntów cementem w Polsce spowodowany jest wzrastającą stale u nas produkcją cementu i możliwością uzyskiwania go bez ograniczeń na potrzeby budowy dróg. Ponadto stabilizacja cementem, podobnie jak i przy użyciu innych spoiw i lepiszcz, związana jest dążeniem do potanienia kosztów budowy i zmniejszeniem przewozów materiałów kolejami na rzecz maksymalnego wykorzystania materiałów miejscowych, a przede wszystkim gruntu rodzimego. Po okresie doświadczeń prowadzonych w latach 1949-55, stabilizacja gruntów cementem jest obecnie szeroko stosowanym typem podbudowy przy budowie dróg państwowych, a w ostatnich latach znajduje również coraz szersze zastosowanie i na drogach lokalnych o bardziej intensywnym ruchu. w miejscowościach pozbawionych materiałów kamiennych. [więcej w: pompy, ogrodowe szklarnie, altana ogrodowa ]