Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Wykonanie stabilizacji jednowarstwowej na warstwie odsączającej

Tuesday, July 12th, 2016

Sposób ten ma zastosowanie, gdy grunt rodzimy ze względu na zawartość składników zakłócających reakcję z cementem (np. nadmiar części humusowych) nie nadaje się do stabilizacji, bądź gdy stabilizacja ze względu na trudności rozdrabniania gruntu, albo znaczne zużycie cementu jest nieopłacalna. Jako granicę opłacalności, uważa się grunty spoiste o wskaźniku plastyczności 30 i granicy płynności 60%. W przypadkach przekroczenia granicy należy rozpatrzyć możliwości wymiany gruntu na bardziej odpowiedni dowieziony z odległości ekonomicznie uzasadnionej. Grunt ten układa się na warstwie piasku, służącej jako warstwa odsączająca. Wykonanie podbudowy rozpoczyna się od następujących czynności: a) wykopanie koryta w korpusie drogowym, b) rozścielenie warstwy odsączającej grubości 1525 cm po zagęszczeniu, c) rozścielenie dowiezionego gruntu warstwą o grubości 15 cm (po zagęszczeniu) przeznaczonego do stabilizacji, Dalej następuje rozścielenie cementu i powstałe czynności, jak podano przy opisie ogólnych zasad organizacji robót stabilizacyjnych. Szerokość wykopanego koryta powinna odpowiadać szerokości wykonywanej- podbudowy, zaś jego głębokość musi pomieścić przewidzianą projektem warstwę odsączającą i ułożoną na niej mieszankę gruntocementową (z gruntu dowiezionego) po zagęszczeniu. Koryto powinno być należycie odwodnione, a jego dno po spadkach poprzecznych 3-4% powinno być zgęszczone do stopnia nie mniejszego niż 95% według normalnej metody Proctora. Dowieziony grunt rozściela się na warstwie odsączającej w korycie drogi. Po wyrównaniu i sprofilowaniu do żądanych projektem spadków podłużnych i poprzecznych, grubość warstwy gruntu dowiezionego powinna odpowiadać projektowanej grubości podbudowy gruntocementowej z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika spulchnienia. Sposób wykonania dalszych czynności jak opisano poprzednio. Wykonanie stabilizacji dwuwarstwowej na gruntach wysadzinowych Zastosowanie stabilizacji dwuwarstwowej umożliwia całkowite wykorzystanie gruntu rodzimego do obu warstw stabilizowanych, z których dolna, stanowiąca warstwę odcinającą, wykonana jest przy użyciu mniejszej ilości cementu. Przy ruchu średnim łączna grubość obu warstw powinna wynosić 27+30 cm. Ten sposób budowy jest szczególnie opłacalny na gruntach lessowych, Ze względu na łatwiejsze rozdrabnianie gruntu i nieznaczne zużycie cementu. Grunty o, większej spoistości (o wskaźniku plastyczności> 10) dla łatwiejszego ich rozdrobnienia i zmniejszenia ilości zużytego cementu należy wstępnie ulepszyć dodatkiem wapna w ilości 3-4%. Głębokość koryta powinna odpowiadać grubości przewidzianej projektem górnej warstwy podbudowy gruntocementowej. Grunt rodzimy przeznaczony na górną warstwę podbudowy, ewentualnie wydobyty przy kopaniu koryta, powinien być składowany na poboczach drogi. Pochylenia podłużne i poprzeczne warstwy dolnej powinny być do stosowane do pochylenia podłużnego warstwy górnej podbudowy. Po ukończeniu zagęszczania warstwy dolnej podbudowy należy ją utrzymać w stanie wilgotnym przez okres 7 dni, jeżeli wcześniej nie wykonuje się górnej warstwy podbudowy. [patrz też: pompy ciepła, pompy hydrauliczne, pompy lakiernicze ]

Stabilizacja górnej warstwy

Tuesday, July 12th, 2016

Dla wykonania warstwy górnej należy rozścielić na dolnej warstwie I podbudowy grunt odłożony z koryta na pobocze, względnie w przypadkach uzasadnionych względami tdchnicznymi i ekonomicznymi – grunt dowieziony spoza drogi. Grubość rozściełanej warstwy gruntu powinna po stabilizacji i zagęszczeniu mieszanki gruntocementowej odpowiadać grubości przewidzianej projektem z tolerancją ± 2 cm. Dla lepszego związania obu warstw pożądane jest rozściełać na dolnej warstwie cienką warstwę cementu. Dalsze czynności związane z wykonaniem stabilizacji górnej warstwy nie odbiegają od podanych po- przednio. Stabilizacja przy wykonaniu poszerzenia Stabilizacja gruntów cementem znalazła dość szerokie zastosowanie przy modernizacji istniejących nawierzchni i wykonywaniu poszerzeń. Czynności cyklu produkcyjnego przy wykonywaniu stabilizacji obejmują, po określeniu grubości podbudowy na poszerzeniu: a) wykonanie koryta, b) przygotowanie mieszanki, c) rozścielenie mieszanki, d) profilowanie, e) zagęszczenie, f) pielęgnację poszerzenia podbudowy. Grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego na poszerzeniu powinna być taka, żeby jej nośność odpowiadała w przybliżeniu nośności istniejącej podbudowy. W tym celu należy sprawdzić nośność podłoża na poszerzeniu i na tej podstawie należy zaprojektować grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Należy przy tym wykorzystywać dobrze zajeżdżone pobocza jako umocnione podłoże. Na poszerzeniach w gruntach wysadzinowych koryto powinno być wykonane tak, aby dno koryta było na poziomie dna koryta istniejącej nawierzchni, z zachowaniem odpowiedniego pochylenia w stronę rowu. Warstwa odsączająca powinna być tej samej grubości, co pod istniejącą nawierzchnią, jeżeli ta ostatnia nie wymaga przebudowy. W przypadku podłoża z gruntów niewysadzinowych stabilizacja powinna być wykonana na minimalną grubość, potrzebną ze względu na nośność i wyrównanie profilu nawierzchni w przekroju poprzecznym. Należy unikać niepotrzebnego naruszania podłoża pobocza na większą głębokość niż potrzeba dla stabilizacji. Mieszanie cementu z gruntem wykonuje się za pomocą betoniarek albo mieszarek gruntowych. Mieszanie za pomocą betoniarek. Przy poszerzeniu istniejącej podbudowy mieszanie gruntu z cementem można wykonywać za pomocą betoniarek. W przypadku konieczności odwożenia materiału do stabilizacji, ze względu na o potrzebę wymiany gruntów lub ze względu podwyższenia profilu poszerzenia, zaleca się ustawianie betoniarki w piaskowni lub żwirowni, skąd pobiera się materiał. W przypadku wykorzystywania do stabilizacji gruntu z koryta poszerzenia zaleca się wykonywanie mieszania w betoniarce przewoźnej, przesuwanej wzdłuż poszerzenia. Ustawienie betoniarki zależy też czasem od miejsca poboru wody. Grunt z poszerzenia powinien być uprzednio wydobyty z koryta poszerzenia i spryzmowany wzdłuż drogi. Mieszanie gruntu z cementem i wodą w betoniarce powinno trwać co najmniej 2 minuty od momentu dodania ostatniego składnika mieszanki. Mieszankę rozkłada się ręcznie w korycie poszerzenia. Zagęszczać należy płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi. [przypisy: pompy ciepła, pompy hydrauliczne, pompy lakiernicze ]