Posts Tagged ‘pompy lakiernicze’

uklad sieci

Friday, July 29th, 2016

Jeżeli układ sieci jest prosty (np. w małym osiedlu) i rozbiór odbywa się tylko w kilkunastu punktach, wówczas obliczenie u:praszcza się i sprowadza do sumowania rozbioru od najdalej wysuniętego punktu ku zbiornikowi. Osiedle NŃ jest zaopatrywane grawitacyjnie w wodę ze źródła w odległości 35. 0 m od osiedla . Rzędna terenu ujęcia 291,00, rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 290,00. Obliczenie ujęto w postaci tablicy. Wysokość ciśnienia w poszczególnych węzłach sieci waha się w granicach i6-34 m, a prędkość przepływu 0,210,93 misek, W przypadku pożaru dopuszczalna prędkość przepływu może wzrosnąć do -:2,5 misek. Ponadto wykonano obliczenie ciśnienia w węźle w założeniu, że pożar będzie gaszony na odcinku. Jak wynika z obliczeń, ciśnienie to jest wystarczające (min, 6 m) w przypadku stosowania pomp przeciwpożarowych. [więcej w: panele szklane, pompy lakiernicze, basen ogrodowy ]

Projekty urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Thursday, July 21st, 2016

Projekty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być opracowane w trzech stadiach: założenia, projekt wstępny oraz projekt techniczny. Dla wodociągów wiejskich o średniodobowym zaopatrzeniu , bez uwzględnienia wódy do celów przeciwpożarowych, dokumentację projektowo-kosztorysową sporządza się w dwóch stadiach: projekt wstępny i projekt techniczno-roboczy. Natomiast dokumentację taką dla wodociągów o wydajności ujęcia przy średniodobowym zapotrzebowaniu poniżej 600 m3/d , bez uwzględnienia wody przeciwpożarowej, sporządza się w jednym stadium – projekt techniczno-roboczy (Instrukcja Min. Gosp. Komunalnej Z dn. 24. XII. 1955 r. ). Podczas zakładania przewodów wodociągowych w gruncie należy wykonać rysunki robocze w skali 1 : 2000 lub większej. Oznacza się wszystkie odgałęzienia, zasuwy, hydranty, spusty itp. , z podaniem dokładnych odległości od budynków i innych stałych budowli. [podobne: pompy hydrauliczne, pompy, pompy lakiernicze ]