Roboty przygotowawcze

Zasadniczy sprzęt, przy użyciu którego można wykonać dzienną działkę długości 200-300 m (1200-1500 m-), powinien się składać z następujących jednostek: – 3-4 ciągników, – mieszarki lub zestawu sprzętu rolniczego (kultywator, brona talerzowa, przyczepne do ciągników), – walca wielokołowego ogumionego, – walca przyczepnego gładkiego, – zbiorników na wodę o łącznej pojemności 5000-7500 l, – szablonu ciężkiego ciągnionego lub równiarki. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje czynności związane z przeprowadzeniem najpierw wstępnych prac przygotowawczych, a następnie właściwych robót stabilizacyjnych. Od należytego i sprawnego wykonania robót przygotowawczych zależą w dużej mierze efekty ekonomiczne i ostateczny wynik stabilizacji. Do robót przygotowawczych należy: a) usunięcie przeszkód, mogących utrudniać pracę maszyn, jak większe kamienie, korzenie oraz zanieczyszczenia z wierzchniej warstwy gruntu, mogące mieć szkodliwy wpływ na mieszankę gruntocementową (np. darnina, warstwy humusowe), b) sprofilowanie torowiska ziemnego do wymaganych projektem spadków poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na łukach, a następnie zagęszczenie podłoża do co najmniej 95% według Proctora normalnego, c) ułożenie prowadnic po obu krawędziach jezdni; jeżeli nie przewiduje się specjalnego ubezpieczenia krawędzi podbudowy gruntocementowej (np. opornikiem), prowadnice powinny być układane w odległości około 15 cm od projektowanej krawędzi jezdni w celu poszerzenia podbudowy poza krawędzie przyszłej bitumicznej warstwy jezdnej, d) w przypadku konieczności – doziarnienie gruntu rodzimego w ilościach, zgodnych z ustaloną recepturą laboratoryjną. Oprócz tego do wstępnych prac organizacyjnych należy rozmieszczenie i urządzenie magazynów na cement, przygotowanie dróg dojazdowych i objazdowych wzdłuż odcinka dla dostawy cementu i wody. Magazyny na cement należy rozmieszczać wzdłuż trasy wykonywanej drogi, tak aby odległość dowozu cementu była możliwie niewielka. Zachowanie należytego profilu poprzecznego i podłużnego wykonywanej podbudowy gruntocementowej wymaga układania prowadnic po obu krawędziach jezdni na projektowanej wysokości niwelety z uwzględnieniem przewidzianego pochylenia poprzecznego nawierzchni. Tego rodzaju bocz- ne deskowanie z desek grubości 1,5-2 cm i szerokości 15-17 cm lub krawędziaków o przekroju 10X10 cm, umocnionych od strony zewnętrznej drewnianymi kołkami, służy równocześnie za prowadnice dla szablonu ciągnionego przy profilowaniu mieszanki gruntocementowej przed jej zagęszczaniem. Jeżeli nie przewiduje się specjalnego ubezpieczenia krawędzi podbudowy gruntocementowej (np. oporników), prowadnice należy układać w odległości około 10 cm od projektowanej krawędzi jezdni tak, aby podbudowa była szersza od przyszłej bitumicznej warstwy jezdni. Ustawianie prowadnic jest dość pracochłonne; czynność ta należy również do robót przygotowawczych. [podobne: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek