Cement

Cement na budowie powinien być przechowywany w sposób chroniący go od wilgoci, a więc w zamkniętych pomieszczeniach, zaopatrzonych w ściany, dach oraz podłogę ułożoną na legarach umieszczonych ponad powierzchnią gruntu. Worki z cementem należy układać na płask, na wysokość nie większą niż 10 sztuk, z zachowaniem odstępów co najmniej 0,5 m od ścian pomieszczenia oraz między poszczególnymi partiami. Wskazane jest używanie cementu w kolejności dat uwidocznionych na workach, zwracając uwagę, aby okres czasu między datą wysłania z wytwórni a datą użycia nie był dłuższy niż 3 miesiące. Przy dłuższym okresie przechowywania sprawdzać należy cechy wytrzymałościowe cementu, zgodnie z PN-B-04302 lub na próbkach stabilizowanego gruntu i w razie potrzeby stosować zwiększoną jego dawkę. Stopień zwietrzenia cementu określa się przez przesianie przez sito O oczkach 0,5X0,5 mm. Pozostałe na sicie grudki, obliczone w procentach wagowych, określają stopień zwietrzenia cementu, Cement zwietrzały ze zbitymi grudkami może być użyty do stabilizacji w przypadku, gdy grudki te dają się łatwo rozcierać w palcach i jest gwarancja, że przy mieszaniu zostaną one rozdrobnione. W przeciwnym razie, twarde grudki należy odrzucić, Wapno i chlorek wapnia Wapno i chlorek wapnia używane są jako dodatki ulepszające przy stabilizacji gruntów cementem. Wapno suchogaszone Ca(OH)2 (hydratyzowane), używane jako doda- tek ulepszający przy stabilizacji gruntów spoistych kwaśnych lub humusowych cementem, powinno odpowiadać warunkom określonym w normie PN-61B-30302. Wskazane jest dodawanie wapna do gruntu na jeden dzień przed stabilizacją cementem. Wapno palone (CaO) należy używać do ulepszania gruntów w postaci zmielonej; powinno ono odpowiadać warunkom określonym w PN-61B- 30300 dla gruntów I i II. Wapno powinno być chronione od wpływów atmosferycznych i przechowywane podobnie jak cement (patrz wyżej). Należy go używać w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty produkcji (najlepiej do jednego miesiąca). Chlorek wapnia, który jest w sprzedaży w stanie stałym, musi być przechowywany w naczyniach szczelnych. Chlorek wapnia stosuje się jako neutralizator przy stabilizacji gruntów, zawierających siarczany oraz jako środek umożliwiający wiązanie cementu przy niższych temperaturach, nawet do -5°C. Chlorek wapnia dodawać należy w ilości 0,5+1,0% w stosunku wagowym do suchego gruntu, po uprzednim rozpuszczaniu go w wodzie. Woda Woda stosowana do stabilizacji cementem powinna odpowiadać wa- .runkom normy PN-58B-32250. Wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych należy uznać za przydatną do stabilizacji, jeżeli próbki gruntocementowe wykonane przy jej użyciu wykazują wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach nie mniejszą niż 0,9 wytrzymałości podobnych próbek gruntocementowych wykonanych przy użyciu wody wodociągowej. Badanie przydatności gruntów do stabilizacji cementem Wstępne badania nWstępne badania terenowe powinny być przeprowadzane na etapie projektowania dla zorientowania się, jakie rodzaje gruntów zalegają na trasie drogi podlegającej stabilizacji. Tego rodzaju wstępne badania dadzą podstawę do określenia możliwości stabilizacji i założeń kosztorysowych. Podkreślić należy ważność zarówno przeprowadzenia badań ekonomicznych, jak i badań rodzajów zalegających gruntów. Dla dokonania badań wzdłuż projektowanej trasy drogi wykonuje się wiercenia płytkie (około 1,5-2,0 m) w odstępach zależnych od warunków wodnogruntowych (250-500 m) lecz tak, ażeby zlokalizować zmienność gruntów na trasie lub grunty wyraźnie przydatne i nieprzydatne do stabilizacji. Oprócz tego powinny być zbadane miejsca poboru i dostawy wody oraz miejsca ukopu i warunki transportu takich materiałów, jak .glina, żwir, piasek, które mogą być użyte jako środki doziarniające. W miejscach przewidywanych ukopów (na doziarnienie) należy wykonać po 2,3 wiercenia lub odkrywki oraz pobrać z tych miejsc próbki. [hasła pokrewne: olx nowy targ, skrzynia do gaszenia wapna, metoda culmanna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna olx nowy targ skrzynia do gaszenia wapna