Wstępne badania laboratoryjne mieszanek gruntocementowych

Do badań wstępnych należy pobierać jedną próbkę (około 50 kg) na każde 0,5+2 km trasy drogi, w zależności od zmienności zalegających gruntów, oraz po jednej próbce z każdego przewidzianego miejsca poboru materiału doziarniającego (piaskowni lub żwirowni). Próbki wody pobiera się tylko w przypadkach wątpliwych do idealnie czystego naczynia szklanego o pojemności co najmniej 1 litra. Rodzaje badań I Wstępne badania laboratoryjne wykonuje się na próbkach pobranych w czasie wstępnych badań terenowych w celu określenia charakterystyki gruntów oraz właściwej ilości cementu i wody, jak również ilości ewentualnego doziarnienia lub takich dodatków jak wapno, chlorek wapnia, popioły lotne. Badania laboratoryjne obejmują: a) uziarnienie gruntu, b) granice konsystencji lub wskaźnik piaskowy, c) odczyn pH gruntu, d) zawartość części organicznych gruntu, e) zawartość siarczanów, f) wilgotność optymalną i maksymalny ciężar objętościowy gruntu oraz mieszanek gruntocementowych, g) wytrzymałości na ściskanie próbek z mieszanek gruntocementowych z ewentualnymi dodatkami wapna lub popiołów lotnych. Sposób przeprowadzania badań. Badanie uziarnienia gruntu przeprowadza się za pomocą analizy sitowej według PN-55B-04484 l ewentualnie areometrycznej według PN-55B-04483 . Badanie granic konsystencji gruntu przeprowadza się według PN-59B-04489 i PN-59B-04490. . Badania odczynnika PH gruntu przeprowadza się za po- mocą kwasomierza glebowego (polowego) lub dokładniej za pomocą pehametru. Badanie zawartości części organicznych przeprowadza się według PN-55B-04485, zaś zawartości siarczanów według PN-58B-06714. Określenie wilgotności optymalnej (W oPt) gruntu i mieszanki gruntocementowej oraz maksymalnego ciężaru objętościowe- go szkieletu gruntowego lub mieszanki gruntocementowej (yosmax) ewentualnymi dodatkami wapna lub cementu przeprowadza się według PN- 59B-04491. Ustalenie składu mieszanki Skład mieszanki zależny jest od rodzajów gruntu, cementu i innych dodatków. Przy piaskach równoziarnistych należy wykonywać mieszanki z do- datkiem cementu w ilości 8, 10 i 1200, w stosunku do ciężaru suchego gruntu, przy czym dla piasków kwaśnych o Ph=5,0 wskazane są cementy hutnicze. [przypisy: olx nowy targ, skrzynia do gaszenia wapna, metoda culmanna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna olx nowy targ skrzynia do gaszenia wapna