Metody laboratoryjnej kontroli zagęszczenia

Metody laboratoryjnej kontroli zagęszczenia są bardzo różnorodne i można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: a) oznaczanie ciężaru objętościowego szkieletu gruntu zagęszczanego i porównywanie go z maksymalnym ciężarem objętościowym szkieletu gruntowego, osiąganym w laboratorium, b) oznaczanie nośności zagęszczonego gruntu, na przykład za pomocą obciążania płytami. Należy zaznaczyć, że metoda ciężaru objętościowego nie daje się za- stosować do gruntów gruboziarnistych, a metoda badania nośności może dawać duże błędy na skutek wpływu innych czynników, na nośność, jak wilgotność gruntu, szybkość obciążania. PODBUDOWY Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH. STABILIZACJA GRUNTÓW CEMENTEM. Pod pojęciem stabilizacji należy rozumieć zwiększenie w sposób trwały wytrzymałości gruntu naturalnego na oddziaływanie ruchu i wpływy atmosferyczne, niezależnie od pory roku, przez zastosowanie dodatków do gruntu oraz zagęszczenie mieszanki przy optymalnej wilgotności. Rozwój techniki stabilizacji gruntów spowodowany został w Polsce i różnych krajach przez potrzebę szybkiej f taniej budowy nowych dróg w oparciu o wykorzystanie gruntów podłoża drogowego i materiałów miejscowych. Współczesna technika dysponuje wieloma sposobami stabilizacji gruntów, z których w Polsce szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym znalazła stabilizacja cementem oraz stabilizacja mechaniczna, polegająca na odpowiednim doborze uziarnienia gruntuj i należytym jego zagęszczeniu. Stabilizacja gruntów lepiszczami, mimo uzyskania dobrych wyników, ustępuje na razie na dalszy plan wobec ograniczonej ilości lepiszcz bitumicznych na cele drogowe. Jednak uzyska ona duże znaczenie z chwilą uruchomienia pod koniec realizacji bieżącego planu letniego kombinatu petrochemicznego w Płocku,: gdy możliwości zużycia asfaltów na cele drogowe znacznie się zwiększą. W ostatnich trzech latach na skutek przeprowadzonych przez COBiRTD badań i prób w terenie zaistniały duże możliwości budowy dróg metodami stabilizacji gruntów wapnem i popiołami lotnymi. Obecny coraz większy rozwój stabilizacji gruntów cementem w Polsce spowodowany jest wzrastającą stale u nas produkcją cementu i możliwością uzyskiwania go bez ograniczeń na potrzeby budowy dróg. Ponadto stabilizacja cementem, podobnie jak i przy użyciu innych spoiw i lepiszcz, związana jest dążeniem do potanienia kosztów budowy i zmniejszeniem przewozów materiałów kolejami na rzecz maksymalnego wykorzystania materiałów miejscowych, a przede wszystkim gruntu rodzimego. Po okresie doświadczeń prowadzonych w latach 1949-55, stabilizacja gruntów cementem jest obecnie szeroko stosowanym typem podbudowy przy budowie dróg państwowych, a w ostatnich latach znajduje również coraz szersze zastosowanie i na drogach lokalnych o bardziej intensywnym ruchu. w miejscowościach pozbawionych materiałów kamiennych. [więcej w: drzwi wewnętrzne pol skone, gaszenie wapna, olx praca tomaszów maz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone gaszenie wapna olx praca tomaszów maz