Mieszanka gruntocementowa

Mieszankę gruntocementową należy przed zagęszczeniem sprofilować do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz przewidzianych przechyłek na łukach. Zależnie od posiadanego sprzętu profilowanie wykonywać można równiarką lub ciężkim szablonem ciągnionym po prowadnicach. Zagęszczanie mieszanki wykonuje się walcem ogumionym. Ciężar walca powinien być regulowany i wynosić 8-12 T, ciśnienie zaś w oponach od 2,8-3,15 kGcm2. Zagęszczanie mieszanki powinno być zakończone przed upływem 5 godzin, licząc od chwili mieszania gruntu z cementem. Podczas zagęszczania należy wyrównywać zauważone jeszcze nierówności profilu. Stopień zagęszczenia mieszanki gruntocementowej. powinien być nie mniejszy niż 97% maksymalnego zagęszczenia wg PN-59B-04491. Po ukończeniu zagęszczania walcem ogumionym końcową fazę zagęszczania, związaną z ostatecznym wyrównaniem wszelkich bruzd i kolein oraz nierówności, wykonuje się lekkim walcem gładkim samojezdnym lub przyczepnym. Na robotach małych, w razie braku walców ogumionych, zagęszczanie można wykonać samochodami ciężarowymi obciążonymi i ciągnikami na pneumatykach lub gąsienicach Wykonanie styków Działek bocznych Odcinki dziennych działek roboczych należy łączyć na styk bez pozostawiania przerw. Dla uniknięcia uszkodzenia wykonanej uprzednio podbudowy gruntocementowej należy ją zabezpieczyć warstwą piasku grubości 810 cm rozścielonej na długości potrzebnej do zawracania maszyn. Pielęgnacja Po zagęszczeniu podbudowy należy ją przykryć warstwą piasku grubości od 3-5 cm i utrzymać w ciągu 710 dni (zależnie od warunków atmosferycznych) w stanie wilgotnym, polewając wodą. Po ukończeniu okresu dojrzewania gruntocementu nie należy usuwać warstwy ochronnej piasku do czasu przystąpienia do układania nawierzchni. Zamiast pielęgnacji piaskiem i wodą można wykonaną podbudowę zaimpregnować smołą upłynnioną w ilości około 0,8 kgm, co równie dobrze chroni gruntocement przed wysychaniem. [hasła pokrewne: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek