Kontrola zagęszczenia

W przypadku wykonywania dużych robót ziemnych w gruntach jednorodnych, zaleca się przeprowadzenie polowych badań dotyczących sposobu zagęszczania tego gruntu, W tym celu na wyrównanej w miejscu budowy powierzchni gruntu naturalnego (po uprzednim zdjęciu górnej warstwy roślinnej) o kształcie prostokąta 18X13 m układa się grunt, który ma być używany do budowy nasypu. Grunt ten rozścieła się trzema pasami szerokości po 4,5 m warstwami różnej grubości np. 15, 25, 35 cm. Tak przygotowane warstwy gruntu o wilgotności naturalnej zagęszcza się 2, 4, 6, 8, 10 przejściami wybranych typów maszyn i po każdej serii przejść maszyny zagęszczającej określa się ciężar objętościowy szkieletu gruntowego. Na podstawie otrzymanych, wyników można najkorzystniej dla budowy wybrać potrzebny typ maszyny zagęszczającej i potrzebną liczbę przejść. Sposób zagęszczania Najbardziej efektywne ekonomicznie i technicznie jest zagęszczanie gruntów najpierw walcami lekkimi, a następnie ciężkimi, przy czym liczba przejść walców lekkich powinna wynosić 30+4000 ogólnej liczby przejść. Takie wstępne zagęszczanie lżejszymi maszynami ułatwia pracę cięższych maszyn oraz szybsze ich posuwanie się. Zagęszczenie gruntu powinno być równomierne na całej szerokości i długości wykonywanego nasypu, gdyż nie równomierne zagęszczenie powoduje odkształcenia nasypu i jest bardzo niekorzystne dla nawierzchni. Równomierność zagęszczania uzyskuje się przez: a) rozściełanie gruntu warstwami jednakowej grubości, odpowiadającej wybranemu typowi maszyny b) zagęszczanie rozściełanych warstw z jednakową intensywnością na całej powierzchni warstwy, c) prowadzenie zagęszczenia poszczególnych warstw od krawędzi ku środkowi nasypu z przykrywaniem śladu przejścia poprzedniego na szerokość około 15 cm. Jeśli transport gruntu wykonuje się za pomocą ciężkich pojazdów, należy dążyć do tego, żeby kursowały one po całej szerokości nasypu, gdyż mogą wtedy wykonywać jednocześnie dodatkowe zagęszczenie. Nie można jednak liczyć tylko na zagęszczenie samymi pojazdami transportowymi. Kontrolę zagęszczenia można wykonywać trzema sposobami: a) za pomocą ustalenia liczby przejść maszyn i obserwacji wykonywania robót, b) za pomocą badań laboratoryjnych, c) za pomocą badań polowych. Trzeba od razu stwierdzić, że kontrola zagęszczenia gruntu nie jest rzeczą łatwą; że wszystkie metody laboratoryjne i polowe mają braki, które utrudniają uzyskanie obiektywnych danych. Stąd też istotną rzeczą jest kontrola prowadzona w czasie robót. Jeśli na początku budowy ustala się potrzebną liczbę przejść maszyn do osiągnięcia potrzebnego stopnia zagęszczenia, najistotniejszą rzeczą będzie kontrolowanie, czy maszyny wykonują pracę zgodnie z przepisaną technologią (grubość warstw, liczba przejść, wilgotność naturalna). Roboty ziemne bardzo trudno jest poprawiać, dlatego prawidłowe wykonywanie robót jest rzeczą bardzo ważną. Niezależnie więc ,od kontroli laboratoryjnej, przestrzeganie ustalonej technologii robót jest rzeczą bodaj najważniejszą. [hasła pokrewne: drzwi wewnętrzne pol skone, gaszenie wapna, olx praca tomaszów maz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone gaszenie wapna olx praca tomaszów maz